Kierownictwo urzędu - Wójt

 

W Ó J T

 

Funkcję Wójta sprawuje - Danuta May

tel. 59 811-60-18

e-mail: d.may@glowczyce.pl

 

Zadania Wójta

 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
 2. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
 3. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza, Skarbnika.
 4. Szczegółowy podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy Wójtem, Sekretarzem i Skarbnikiem określa Wójt odrębnym zarządzeniem.
 5. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

 

Ponadto Wójt:

 1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Zakres zadań i kompetencji Wójta obejmuje:
  1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  3. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
  4. nadawanie upoważnień pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta;
  5. pełnienie funkcji szefa obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego gminy;
  6. wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych;
  7. udzielanie pełnomocnictw procesowych;
  8. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;
  9. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu oraz dokonywanie ich oceny okresowej;
  10. utrzymywanie więzi ze społeczeństwem, w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi normami prawnymi – zasięganie opinii mieszkańców, organizacji i środowisk lokalnych.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Borowska Anna
(2003-06-30 11:22:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichocki Paweł
(2018-11-21 19:30:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki