Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17 czerwca 2010 r. „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udostępniamy Państwu możliwość złożenia podania przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy w Główczycach znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy:

        1)  zalogować się na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl),

        2) wypełnić udostępniony formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.

Jeśli nie posiadasz konta na ePUAP możesz założyć je tutaj .

Formularze elektroniczne Urzędu  Gminy w Główczycach można wyszukać w następujący sposób: 
Na stronie internetowej https://epuap.gov.pl należy kolejno wybierać:

       -  Alfabetyczna lista spraw

       -  Inne klasyfikacje

       -  woj. Pomorskie

       - Powiat Słupski – Urząd Gminy w Główczycach.

 

            Adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy w Główczycach    

        /ug_glowczyce/skrytka


Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Gminy w Główczycach na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP).

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź osobiście.

 

Akceptowane formaty załączników:

.txt - dokumenty tekstowe (w standardzie Unicode UTF-8),

.rtf.doc.docx.odt - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,

.pdf - dokumenty tekstowo-graficzne,

.xls.xlsx.ods – pliki arkuszy kalkulacyjnych,

.jpg.jpeg.png.gif.tif – pliki graficzne,

.zip.rar – pliki skompresowane.

 

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie poniższe warunki:

1.   Muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego w formacie XadES,

2.   Muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,

3.   Nie mogą zawierać oprogramowania złośliwego, którego obecność spowoduje automatycznie odrzucenie i jednocześnie nierozpatrzenie dokumentu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Cichocki Paweł
(2011-06-20 09:51:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichocki Paweł
(2014-06-30 09:51:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki