Kierownictwo urzędu - Sekretarz

Sekretarz Gminy

 

 

Funkcję Sekretarza sprawuje Joanna Lipczyńska

 tel. 59 811-49-75 wew. 070

e-mail: j.lipczynska@glowczyce.pl

 

 

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, w szczególności
  w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy.
 2. Sekretarz kontroluje działalność poszczególnych stanowisk pracy wchodzących  w skład Urzędu, dla których jest bezpośrednim przełożonym.
 3. Sekretarz podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta.
 4. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu organizacyjnego,
  2. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania biura  z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
  4. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
  5. organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
  6. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał rady, prowadzeniem spraw związanych z realizacją uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
  7. nadzór nad prowadzeniem zbioru przepisów gminnych oraz udostępnianie
   ich do wglądu,
  8. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
  9. zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
  10. koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
  11. nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
  12. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli,
  13. nadzór nad archiwum zakładowym,
  14. udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej
  15. prowadzenie rejestru instytucji kultury, rejestru petycji;
  16. pełnienie funkcji koordynatora systemu kontroli zarządczej;
  17. wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta w ramach udzielonego upoważnienia.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Borowska Anna
(2003-06-30 11:18:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichocki Paweł
(2021-11-03 10:21:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki