Kierownictwo urzędu - Skarbmik

 

Skarbnik Gminy

 

Funkcję Skarbnika sprawuje Mariola Barna

tel. 59 811-49-70 wew. 170

e-mail:  m.barna@glowczyce.pl

 

Do zadań Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu należy

w szczególności:

 1. Skarbnik realizuje politykę finansową Gminy i jest głównym księgowym gminy.
 2. Skarbnik Gminy pełni funkcję kierownika Referatu Finansowego.
 3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1. zapewnianie wykonywania obowiązków określonych w przepisach ustawy
   o rachunkowości,
  2. opracowywanie projektu budżetu gminy,
  3. opracowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
  4. dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 1. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej,
 3. sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem informacji, raportów na potrzeby organów jednostki samorządu terytorialnego, regionalnej izby obrachunkowej oraz innych podmiotów zewnętrznych (np. banki),
 4. nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 5. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 6. nadzór nad księgowością i ewidencją majątku gminy,
 7. kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw.
 1. Skarbnik Gminy wykonuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie:
  1. prowadzenia rachunkowości jednostki,
  2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywania wstępnej kontroli:
  4. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  5. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
   i finansowych.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Borowska Anna
(2003-06-30 12:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichocki Paweł
(2021-11-03 10:23:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki