www.bip.gov.pl

Urząd Gminy Główczyce

Herb Urząd Gminy Główczyce

Czwartek 02.04.2015

zaawansowane
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:


Opłaty:


Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)


Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.


Osoba odpowiedzialna:

insp. ds. ewid. Ludności 

UG Główczyce, pok. Nr 12, tel. 059 811-49-68


Tryb odwoławczy:

Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Główczyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Informacje dodatkowe:

 • Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu

 • powyżej 18 % zawartości alkoholu.


Podstawa prawna:

 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)

       

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedażyWymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:  Pobierz wniosek

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
 • przedmiot działalności gospodarczej
 • adres punktu sprzedaży,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Załączniki do wniosku:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 • Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą dokonanie wpisu zakładu do rejestru zakładów.

 

Opłaty:

 

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


(na podst. art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)

 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18%

(na podst. art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)


Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy


Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.


Osoba odpowiedzialna:

insp. ds. ewid. Ludności 

tel. 059 811-49-68, pok. Nr 12


Tryb odwoławczy:

Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Główczyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Informacje dodatkowe:

 • Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Główczyce po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo

 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 • powyżej 18 % zawartości alkoholu.


 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.


 • Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane bliżej niż 30 m, licząc rzeczywistą drogę dojścia od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia do obiektów: kultu religijnego, cmentarzy, szkół, placówek wychowawczo-religijnych


Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 • posiadanie zezwolenia

 • wniesienie opłaty

 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

 • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie opłaty,

 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,

 • wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,

 • przestrzeganie innych zasad i warunków określanych przepisami prawaZezwolenie cofa się w przypadku:

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególności:

  • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych

 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży

 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,


Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

   • likwidacji punktu sprzedaży,

   • upływu terminu ważności zezwolenia,

   • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży

   • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej

   • nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie dokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.


Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 9 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Przedsiębiorca ,który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminy ważności zezwolenia na wyprzedaż

Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Gminy Główczyce przywołanych w podstawie procedury.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. Zm.)

 • Uchwała nr 30/90/99 Rady Gminy Główczyce z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży.

 • Uchwała nr 66/126/99 Rady Gminy w Główczycach z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie upoważnienia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Główczycach do opiniowania wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu..


DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 1903563

Zaokrąglony róg prawy