Informacja dla pracodawców ubiegających się o zwrot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania:

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1,

4) spełnił inne warunki określone w podanych poniżej aktach prawnych.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

1) nauka zawodu -  przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy wynosi 8.081 zł    (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania – 8.081 zł wypłaca się proporcjonalnie do okresu kształcenia),

* W przypadku nauki zawodu w branżowej szkole I stopnia prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 Prawa oświatowego, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10.000 zł. – dotyczy dofinansowania młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020.

 

W roku 2023 branżową szkołę I stopnia będą kończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę zawodu w roku szkolnym 2020/2021. Wykaz zawodów, których kwota dofinansowania wynosi do 10 000,00 zł określona jest w części II (krajowy rynek pracy) prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r., poz. 106.

2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) wynosi 254 zł.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 13 stycznia 2023 r. wydał komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r., który w stosunku do roku 2021 wyniósł 114,4  (wzrost cen o 14,4 %). 

Wobec powyższego  kwoty dofinansowania  podlegają w 2023 r. waloryzacji o 14,4% i  wynoszą odpowiednio:

1) nauka zawodu -  9.244,66 zł,

2) nauka zawodu prowadzona w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa wyżej – 11.440,00  zł,

3) przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) – 290,58 zł.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.    

Sposób uzyskania dofinansowania:

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu (art. 122 ust. 7 ustawy  Prawo oświatowe).

Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna)!

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego!

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (instruktora praktycznej nauki zawodu),
 3. dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie, o której mowa w pkt. 2 (zaświadczenie),
 4. oświadczenie o stażu pracy instruktora praktycznej nauki zawodu (w przypadku gdy instruktorem praktycznej nauki zawodu był pracodawca nieposiadający tytułu mistrza w zawodzie nauczanym lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu nauczanego oraz który nie przedstawił świadectw pracy dokumentujących staż pracy w zawodzie nauczanym),
 5. oświadczenie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianych,
 6. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego,
 7. kopia załącznika do  umowy o pracę, o którym mowa w art. 120 a Prawo oświatowe (w przypadku nauki zawodu ucznia branżowej szkoły I stopnia),
 8. kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu,
 9. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 10. kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany pracodawcy, 
 11. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 12. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej / nieotrzymanej w tym okresie,
 13. aktualny wydruk z CEIDG lub KRS,
 14. kopia umowy i aneksów spółki w przypadku spółki cywilnej,
 15. oświadczenie o powiązaniach rodzinnych pomiędzy wspólnikami,
 16. dokument, z którego wynika, iż wniosek składany jest przez osobę uprawnioną do działania w imieniu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, np. pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika lub odpowiedni zapis o pełnomocniku zawarty w CEIDG lub KRS,
 17. upoważnienie do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem – jeżeli wymagane kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę inną niż wnioskodawca,
 18. inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.


Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić obustronnie za zgodność z oryginałem.

Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ustawy – Prawo oświatowe oraz innych zawartych w wymienionych niżej przepisach prawnych.

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy - Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

Termin realizacji sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy - od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Główczyce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Główczycach, ul. Kościuszki 8, 76 – 220 Główczyce.

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Referat Oświaty, tel. 59 811 49 73.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. 2159 z późn. zm.)

3)  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z póżn. zm.)

4) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r.  poz. 743 z późn. zm.)

5)  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)

6) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L  352 z 24.12.2013, str. 1)

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. nr. 244 poz. 1626 z poźn. zm.)

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz.311 z późn. zm.)

12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350)

13) Rozporządzenie z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316 z późn. zm.)

 

Załączniki do pobrania:

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

3) Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

4) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

5) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

6) 
Oświadczenie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianych

7) Oświadczenie o stażu pracy instruktora praktycznej nauki zawodu

8) Oświadczenie o powiązaniach rodzinnych pomiędzy wspólnikami

  

Wytworzył:
Anita Miotk
Udostępnił:
Cichocki Paweł
(2020-01-24 09:17:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichocki Paweł
(2023-03-17 11:07:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki